Malaysia atomy best products 1

   MALAYSIA 

Cara mendaftar ahli ATOMY
How to register ATOMY members 

Sila ikuti langkah di bawah
Please follow the steps below
↓    ↓    ↓    ↓    ↓

STEP 1

Lawati laman web Atomy.
Klik di laman web rasmi di bawah.
Apabila diklik, tetingkap Internet lain muncul.

– Laman web rasmi –
   http://www.atomy.com/my   ⇐

Visit the Atomy website.
Click on the official website below.
When clicked, another Internet window appears.

 

– Official Website –
⇒    http://www.atomy.com/my   ⇐

STEP 2

Klik “Join Us” di sebelah kanan atas tetingkap laman web rasmi.
Click “Join Us” at the top right of the official website window.

Malaysia Registration-Step 1
STEP 3

ID dan kata laluan ahli ATOMY diperlukan.
Sila tulis ID dan kata laluan gambar di laman web rasmi.

An ATOMY member’s ID and password are required.
Please write the ID and password of the picture on the official website.

 

I  D       15151742

P W          332211

Malaysia Registration-Step 2
STEP 4

Klik Pengguna melebihi 18 tahun.
Sekiranya anda ingin menjalankan perniagaan, klik pada pengendali perniagaan.
* Sekiranya anda orang asing, klik Keahlian Global,

 

Click Consumers over 18.
If you want to do business, click on a business operator.
* If you are a foreigner, click Global Membership,

Malaysia Registration-Step 3
STEP 5

Sila periksa terma dan syarat.

Please check the terms and conditions.

Malaysia Registration-Step 4
STEP 6

Sila masukkan maklumat peribadi anda.
Please enter your personal information.

Singapore Registration-Step 5
STEP 7

Sila masukkan ID penaja anda di tempat kosong.
Masukkan satu dan klik

Please enter your sponsor ID in the blank.
Enter one and click

» 28842001» 28841166
» 28848067» 28835947
» 28841289» 28842642
Malaysia Registration-Step 7-3
STEP 8

Klik Sahkan pada skrin di bawah.
Click Confirm on the screen below.

Malaysia Registration-Step 6-2
STEP 9

Pilih pusat anda.
Anda boleh menukar pusat anda pada bila-bila masa.
Klik “BERIKUTNYA”

Choose your center.
You can change your center at any time.
Click “NEXT”

Malaysia Registration-Step 6-4
STEP 10

Sahkan maklumat input anda.
Klik “SELESAI”

Confirm your input information.
Click “DONE”

Malaysia Registration-Step 7
STEP 11

Pendaftaran keahlian Atomy selesai.
Ingat ID dan kata laluan anda.

Cuba log masuk ke laman web rasmi Atomy!
⇒   http://www.atomy.com/my   ⇐

 

Atomy membership registration is complete.
Remember your ID and password.

Try logging in to the Atomy official website!
⇒   http://www.atomy.com/my   ⇐

Malaysia Registration-Step 7-2