>    Philippines    <


Form Register

Pagrehistro sa form

 

 

Thank you for electing to become an Atomy member.
• Please fill in the form

Salamat sa pagpili ng maging miyembro ng Atomy.
• Mangyaring punan ang form

 

 

 

* BReN is written at the bottom of the PSA Birth Certificate. (* Bren ay nakasulat sa ibaba ng Certificate PSA Birth. )
* TIN CARD HOLDER must be verified to receive commissions. (* Ang TIN CARD HOLDER ay dapat na ma-verify upang makatanggap ng mga komisyon.)
-, #, (), and space is allowed to input in the address
Who wants a side job at Atomy? Please message. ( Sino ang gusto ng trabaho sa gilid sa Atomy? Paki message lang po.)

 

 

 


The purpose of collecting the information from you below is to allow us to setup a membership account for you with Atomy Co., Ltd.
By sending this form,  you acknowledge that we will be your sponsor.
Once the membership signup process is complete, the information you require for login to your country’s Atomy website will be emailed to you.
Rest assured that your personal information will stay only with Atomy-join.com and  the Atomy company.

Ang layunin ng pagkolekta ng impormasyon mula sa iyo sa ibaba ay upang payagan kaming mag-setup ng isang membership account para sa iyo sa Atomy Co., Ltd.
Sa pamamagitan ng pagpapadala ng form na ito, kinikilala mo na magiging sponsor kami.
Kapag nakumpleto na ang proseso ng pag-sign up ng pagiging miyembro, ang impormasyong kinakailangan mo para sa pag-login sa Atomy website ng iyong bansa ay mai-email sa iyo.
Makatiyak na ang iyong personal na impormasyon ay mananatili lamang sa Atomy-join.com at sa kumpanya ng Atomy.