เลือกหมายเลขสมาชิกของผู้สนับสนุนของคุณ
( ATOMY Sponsor ID )

» 22553620» 20830740
» 22549678» 22547397

   THAILAND  

 

ลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิกฟรี ทำได้ง่ายๆ!
Please follow me

↓    ↓    ↓    ↓    ↓

1

ดาวน์โหลด Atomy Mobile จาก App Store
Download Atomy Mobile from the App Store

คลิก

2

ตองม ID และรหสผานของสมาชก Atomy
( An ATOMY member’s ID and password are required.)

I  D          14589238

P W              332211  

3

Click

4

ดำเนนการรบรองตนเอง
Please enter your personal information

ปอนหมายเลขสมาชกของผสนบสนนของคณ
เลอกหมายเลขสมาชกของผสนบสนนของคณ
( Enter your sponsor’s membership number.
Select your sponsor’s membership number.)

โปรดปอนตวเลขเทานน.
(Please enter numbers only.)

» 22553620» 20830740
» 22549678» 22547397

5

คลกตกลง
Click

6

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการเลือก “ทั้งหมดเห็นด้วย”
คลิก
Check “All Agree” for terms and conditions.

7

การสมครสมาชกของคณเสรจสมบรณแลว
โปรดบนทก “ID” และรหสผานของคณ และจดเกบในทปลอดภย
( Your membership subscription is complete.)

8

To full membership !.
Please record your ID and password and store in a safe place.